ابراهیم باستانی پاریزی

ابراهیم باستانی پاریزی.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

راست‌ترین راستی زندگی

راست‌ترین راستی زندگی.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

تیرگان . . . و استوره‌هایش

تیرگان . . . و استوره‌هایش.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

تیری که از کمان رها شود . . .

تیری که از کمان رها شود . . ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بــازی روزگـــار

بــازی روزگـــار.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

عکس هفته

عکس هفته.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

غزل هفته

غزل هفته.

Posted in Uncategorized | Leave a comment